สรุปความแตกต่างของ Accounting Software กับ Consolidation Software

All rights reserved – Copyright © 2021 PWL Consulting Services Limited

PWL ได้สรุปความแตกต่างของ accounting software และ consolidation software เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อโลกยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างมาก หลากหลายองค์กรมีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว (ทั้งการลงทุน/ซื้อในบริษัทอื่น และมีบริษัทในเครือจำนวนมาก) อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ digitization มากขึ้น ดังนั้นจะดีกว่ามั้ย หากว่าองค์กรนำ consolidation software มาช่วยในการทำงบการเงินรวมของบริษัท เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการได้มาซึ่งตัวเลขงบการเงินรวม เพื่อใช้ในประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

“More Time, More Confidence, More Reliable, More Traceability, Connecting Past, Present and Future”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s